کدام ویتامین وقتی در برابر نور آفتاب قرار بگیریم در بدن ساخته میشود

علم و دانش 558

کدام ویتامین وقتی در برابر نور آفتاب قرار بگیریم در بدن ساخته میشود

پاسخ — d

طراح سوال — samira.ma