قطب های همنام همدیگر را … و غیرهمنام همدیگر را … می کنند