علم و دانش 212

کدام ماده جزو مواد فرو مغناطیس نرم است

پاسخ — آهن

طراح سوال — bahariiii1382