علم و دانش 216

از کدام گاز در کشاورزی به عنوان عامل عمل آورنده استفاده میکنند

پاسخ — اتن

طراح سوال — _zizi_gooloo