علم و دانش 237

موجود تک سلولی که در دریاها زندگی میکند چه نام دارد

پاسخ — پلانکتون

طراح سوال — hami20060