علم و دانش 526

کدامیک از عناصر زیر جزو عنصر گروه قلیایی (گروه اول جدول تناوبی) محسوب میشوند

پاسخ — فرانسیم Fr

طراح سوال — sara_minn