علم و دانش 246

تعداد استخوان نوزادان و بزرگسالان به ترتیب چندتاست

پاسخ — 206.300

طراح سوال — Nivs