علم و دانش 293

کدام یک واحد اندازه گیری توان نیست

پاسخ — ژول

طراح سوال — memata