علم و دانش 250

از محصولات کشاورزی کدام محصول در سال بیش از یک بار برداشت میشود

پاسخ — یونجه

طراح سوال — saeedN@D