علم و دانش 247

فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی در کدام ستون جدول عناصر شیمیایی قرار دارد

پاسخ — 1.2

طراح سوال — amirhosseins.h