علم و دانش 266

اساس کار تارهای نوری چیست

پاسخ — شکست نور

طراح سوال — aram.dookht