علم و دانش 443

در سندرم داون یا تیریزومی 21 تعداد کروموزوم های انسان چند است

پاسخ — 47

طراح سوال — ali_anvar