علم و دانش 267

تعداد گاز های نجیب جدول مندلیف چند است

پاسخ — 7

طراح سوال — zahra.4861