علم و دانش 28

نوزاد کدام حیوان به صورت نارس به دنیا می آید

پاسخ — کانگورو

طراح سوال — محمد قریشی