کدامیک در استخوان سازی نقش ندارد

علم و دانش 1007

کدامیک در استخوان سازی نقش ندارد

پاسخ — ویتامین A                      گزینه های غلط (کلسی تونین.کلسیم و فسفر.ویتامین D)

طراح سوال — Alirezagolkar