کدامیک از اجزای اصلی اتم نیست

علم و دانش 1072

کدامیک از اجزای اصلی اتم نیست

پاسخ — پوزیترون                      گزینه های غلط (پروتون.الکترون.نوترون)

طراح سوال — PrinceMilad