علم و دانش 30

کدام اندامک وظیفه انرژی سازی بدن را دارد

پاسخ — میتوکندری

طراح سوال — lleyili