علم و دانش 42

کدام سیاره بین مریخ و زحل قرار دارد

پاسخ — مشتری

طراح سوال — esmolof99