علم و دانش 111

الگوی اتمی تامسون به کدام گزینه معروف است

پاسخ — کیک کشمشی

طراح سوال — itskimiaaa