علم و دانش 158

کدام ذره در مبادله بار در بین اتم ها جا به جا میشود

پاسخ — الکترون ها

طراح سوال — samirtaheri