علم و دانش 281

کدان دانشمند چهار عنصر آب خاک آتش و هوا را سازنده کائنات میدانست

پاسخ — ارسطو

طراح سوال — saeed.sh.g