علم و دانش 283

کدام جز ویژگی های گاز نیست

پاسخ — نیروی بین مولکولی آن زیاد است

طراح سوال — …ZARiyam