علم و دانش 284

واحد یا یکای شدت نور در فیزیک

پاسخ — کاندلا

طراح سوال — ملوان بندرانزلی