علم و دانش 318

متابولیسم چیست

پاسخ — واکنش سوخت و ساز بدن

طراح سوال — s_star