علم و دانش 316

عامل بیماری سیفلیس کدام است

پاسخ — باکتری

طراح سوال — Mona@74