علم و دانش 363

بزرگترین استخوان بدن چه نام دارد

پاسخ — فمور

طراح سوال — Mgrand