علم و دانش 294

قضیه نسبیت توسط چه دانشمندی مطرح شد و مربوط به چه موضوعی است

پاسخ — انیشتین.زمان

طراح سوال — ali710111