بیماری زردی به چه معروف است و در کدام بخش بدن این بیماری وجود دارد