علم و دانش 416

پیریدوکسین نام دیگر کدام ماده است

پاسخ — ویتامین b6

طراح سوال — zar.i