علم و دانش 481

رادون مربوط به کدام گروه جدول تناوبی عنصرها است

پاسخ — گازهای نجیب

طراح سوال — Tala.09