کدام یک از عناصر زیر در حالت طبیعی به شکل گاز نیست