علم و دانش 417

در پنجره های دوجداره از چه گازی استفاده میشود

پاسخ — آرگون

طراح سوال — SiniorBob