علم و دانش 502

چگالی کدام یک از عناصر زیر بیشتر است

پاسخ — طلا

طراح سوال — ShahaabBM