علم و دانش 471

پردازش اطلاعات شنوایی انسان در کدام لوب در قشر مخ انجام می شود

پاسخ — گیجگاهی

طراح سوال — mohammad810