علم و دانش 519

فعالیت شیمیایی در هالوژن ها در جدول تناوبی از بالا به پایین … می شود

پاسخ — کاهش

طراح سوال — armin3d10