علم و دانش 453

هلی شات به چه معناست

پاسخ — تصویربرداری هوایی

طراح سوال — saeed922222