علم و دانش 384

فرآیند روکش کردن الکتروشیمیایی یک فلز با فلز دیگر

پاسخ — آبکاری

طراح سوال — irnt