علم و دانش 474

Hg جزو کدام یک از موارد زیر است

پاسخ — فلز و مایع

طراح سوال — staremy