علم و دانش 478

کدام عامل یبوست میشود

پاسخ — همه موارد (عدم تحرک.عدم دریافت مایعات کافی.عدم مصرف فیبر در غذا)

طراح سوال — پارمیس62