علم و دانش 346

نماد شیمیایی عنصر پنجاه و سوم جدول تناوبی چیست

پاسخ — I

طراح سوال — #@MOHSENRMA