علم و دانش 109

کدام نوع از شیشه های عینک در روز تیره میشوند و در شب به حالت عادی بر میگردد

پاسخ — فتوکرومیک

طراح سوال — mrb1377