علم و دانش 314

حرکت زمین به دور … حرکت وضعی نام دارد که باعث به وجود آمدن … میشود

پاسخ — خود.شب و روز

طراح سوال — Sadegh.001