علم و دانش 479

عامل بیماری سل چه باکتری است

پاسخ — مایکوباکتریوم

طراح سوال — nika400