علم و دانش 482

دیموس نام قمر کدام سیاره است

پاسخ — مریخ

طراح سوال — Milad Tsky