روده بزرگ چه موادی را جذب نمی کند

علم و دانش 1147

روده بزرگ چه موادی را جذب نمی کند

پاسخ — گلوکز                      گزینه های غلط (املاح.آب.ویتامین ها)

طراح سوال — reza.ghashghaie