علم و دانش 495

کدامیک جزو گازهای نجیب میباشد

پاسخ — کریپتون

طراح سوال — amirreza.1371