علم و دانش 492

اولین سلول را چه کسی مشاهده کرد

پاسخ — رابرت هوک

طراح سوال — mobina.4146