علم و دانش 229

کدام یک جزو پلی ساکارید ها است

پاسخ — گلیکوژن

طراح سوال — k.sam82