کدام یک در شبکه چشمی وجود ندارد

علم و دانش 1111

کدام یک در شبکه چشمی وجود ندارد

پاسخ — پرده صماخ                      گزینه های غلط (زجاجیه.زلالیه.عدسی)

طراح سوال — me  hdi