کیسه های هوادار مخصوص کدام یک از جانداران زیر است

علم و دانش 1061

کیسه های هوادار مخصوص کدام یک از جانداران زیر است

پاسخ — پرندگان

طراح سوال — Amir.gholipor